Σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα για EFT, NLP, αυτοβελτίωση, προσωπική ανάπτυξη, βελτίωση δεξιοτήτων, επίτευξη στόχων

Τα σεμινάρια και εκπαιδευτικά προγράμματα της CHANGE διακρίνονται σε ελεύθερης συμμετοχής ("ελεύθερα" ή "ανοικτά" όπως συνηθίζεται να λέγονται), και σε αποκλειστικής συμμετοχής ("αποκλειστικά" ή "κλειστά").

Για τα αποκλειστικής συμμετοχής σεμινάρια και προγράμματα, που υπάγονται στη λογική του corporate training, θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες σε άλλες σελίδες.

Επίσης, τα προγράμματα αυτά μπορούν να παρασχθούν και υπό ειδικές συνθήκες, στα πλαίσια των υπηρεσιών VIP.

Τα ανοικτά σεμινάρια και προγράμματα CHANGE επιτρέπουν σε οποιονδήποτε επιθυμεί (ιδιώτη, επαγγελματία, εργαζόμενο/η σε κάποια επιχείρηση ή οργανισμό) να τα παρακολουθήσει.

Το κόστος της συμμετοχής μπορεί να καταβληθεί από τον ίδιο το συμμετέχοντα ή από κάποιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με το οποίο σχετίζεται ο συμμετέχων (π.χ. αν είναι υπάλληλος, από τον εργοδότη του).

Τα σεμινάρια και προγράμματα διεξάγονται σε κατάλληλους χώρους που εμείς επιλέγουμε, και σε ημέρες και ώρες που κρίνουμε ότι μπορεί να εξυπηρετούν καλύτερα τους υποψήφιους συμμετέχοντες (βλ. ημερολογιακό πρόγραμμα σεμιναρίων).

Τα σεμινάρια της CHANGE:

  • Παρέχουν πρακτικές γνώσεις και όχι ανεφάρμοστες θεωρίες.
  • Είναι σύντομα αλλά εξαιρετικά περιεκτικά, ώστε να μην απασχολούνται πολύ οι εκπαιδευόμενοι και να διατηρείται λογικό το κόστος.
  • Σχεδιάζονται με βάση τις σύγχρονες αποτελεσματικές θεωρίες και πρακτικές εκπαίδευσης / επιμόρφωσης ενηλίκων.
  • Έχουν θεματική ύλη σύγχρονη και απόλυτα κατάλληλη για το κοινό στο οποίο απευθύνονται.
  • Περιλαμβάνουν εισηγήσεις, ασκήσεις και υλικό υψηλής ποιότητας που παραδίδεται στους εκπαιδευόμενους, όπως έγχρωμες εκτυπωμένες σημειώσεις, φόρμες και υποδείγματα σε CD, κ.λπ.
  • Διεξάγονται αυτόνομα, ενώ κάποια από αυτά συνδυάζονται και σε ολοκληρωμένα επιμορφωτικά προγράμματα.
  • Έχουν γενικά ως στόχο την επαύξηση των προσωπικών γνώσεων και την ανάπτυξη των προσωπικών δεξιοτήτων του ατόμου, με σκοπό την αποτελεσματικότερη εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών, τη βελτίωση της αποδοτικότητας και τη βελτίωση της ζωής του ατόμου.